Skip to main content

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

БИМОР ИВЕНТС ЕООД, е дружество с еднолична ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 70, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 205580114.

Извършвайки дейността си, по-конкретно:

 • Организация на бизнес и социални събития, търговски изложения и други мероприятия на физически и юридически лица;
 • Специфични сделки и консултантски услуги в областта на маркетинга, рекламата и връзки с обществеността;
 • Търговско посредничество и представителство, посредническа дейност по лизингови договори и отношения, разработка и реализация на проекти;

 „ БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. „ „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни. 

 1. Видове лични данни, които „БИМОР ИВЕНТС ЕООД „обработва

БИМОР ИВЕНТС ЕООДобработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, дата на раждане, ЕГН, пол, мобилен телефон, и-мейл, адрес, снимки, аудио/видеозаписи, приложени към договора документи. Подробна информация за различните видове данни, които се събират и обработват, ще намерите, докато извършвате съответната активност (включително и онлайн) и предоставяте необходимата информация на „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД в тази връзка. 

 1. Цели на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

 • Сключване на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни (в зависимост от вида на договора). Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово допустимите срокове в рамките на 5 /пет/ години;
 • Използване на формуляри за контакт – в случай че използвате формуляра за контакт за запитвания и записвания, както и регистрационните форми, предоставената от Вас информация, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването, предоставяне на допълнителна информация и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси.
 • Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от 5 /пет/ години след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.
 • Други
 1. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД може да разкрие определена лична информация пред стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица, „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения. „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

В случай, че достъпът до сайтовете на „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД, по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове

 1. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

За Ваше улеснение „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД предоставя формуляри за упражняването на всяко от горепосочените права, но исканията Ви могат да бъдат подадени до „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД и в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в точка 7.

„БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

 • Право да оттеглите съгласието си – когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
 • Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД;
 • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
 • Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност
 1. Сигурност на личните Ви данни

„БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Всички служители на „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

За случаите, в които „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават)

 1. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД

Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, „„БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

 1. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

„БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД
Длъжностно лице по защита на данни
Име: Милена Филипова
Адрес: ул.“Граф Игнатиев“ 70, София, България
И-мейл адрес: events@bemore.bg
Телефон 0888 360985