Skip to main content

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Добре дошли в www.bemore.bg!

Ние предлагаме цялостна организация на разнообразни социални, бизнес и авторски събития с основен фокус върху личния контакт и създаването на полезни взаимоотношения.

Чрез нашия уебсайт и услугите, които предлагаме, ние от БИМОР ИВЕНТС ЕООД предоставяме на нашите клиенти едно ново, качествено и стойностно изживяване.

 

 1. КОИ СМЕ НИЕ

 

       „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД, е юридическо лице, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 205580114 и е със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, ул. „Граф Игнатиев” 70, ет. 5, ап. 15.

Тел.: + 359 888 360 985

Електронна поща: events@bemore.bg

 

„БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД е собственик на уебсайта www.bemore.bg и го управлява.

 

Предметът на дейност на дружеството е :

 • Организация на бизнес и социални събития, търговски изложения и други мероприятия на физически и юридически лица;
 • Мениджмънт, маркетинг, реклама, връзки с обществеността;
 • Специфични сделки и консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост,
 • Специализирани дейности в областта на дизайна, предпечатна подготовка;
 • Търговско посредничество и представителство;
 • Посредническа дейност по лизингови договори и отношения, разработка и реализация на проекти;

 

Във връзка с дейността си „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Ние се отнасяме сериозно към поверителността на вашите лични данни. Поради това създадохме тази Политика за поверителност. Моля, прочетете я, тъй като тя включва важна информация относно Вашите лични данни и друга информация във връзка с Вашите права.

 1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата Политика термините имат следното значение:

Когато тази Политика за поверителност се използва термините „Ние“, „Наш и „БИМОР ИВЕНТС“, ние имаме предвид дружеството „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД.

Лицата, които използват Уебсайта и нашите Услуги, се наричат ​​в тази Политика „Вие“, „Ваш“ и „Потребител“.

В тази Политика за поверителност под термина “Уебсайт” и/или „www.bemore.bg ние имаме предвид обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) и съдържащо файлове, програми, звук, картина, изображения дизайн и други материали и ресурси, което е с електронен адрес в интернет https://bemore.bg/.

 

В тази Политика за поверителност под термина „Услуги“ ние имаме предвид всички услуги, които предлага „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД, включително, но не само:

:

 • Организация на събития:
 • Корпоративни събития– събития организирани за юридически лица, като  конгреси, конференции, семинари, тимбилдинги, коледни тържества, гала вечери и други.
 • Лични събития– събитията за физически лица. В тях влизат всички събития за клиенти като рождени дни, юбилеи, балове и други.
 • Авторски събития– това са публични събития, които „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД организира за широката аудитория. Тези събития могат да бъдат както много мащабни, така и по-малки бутикови събития.
 • Услуги в областта на мениджмънта, маркетинга, рекламата и връзки с обществеността;
 • Консултантски услуги;
 • Сделки с интелектуална собственост;
 • Специализирани дейности в областта на дизайна, предпечатна подготовка;
 • Търговско посредничество и представителство;
 • Посредническа дейност по лизингови договори и отношения;
 • Разработка и реализация на проекти и други;

 

В тази Политика за поверителност под термина „Лични данни“ ние имаме предвид информацията, която може да бъде свързана с или която се отнася до дадено физическо лице и/или може да се използва за идентифициране на лицето.

Терминът „Нелични данни“ се използва в тази Политика за поверителност за  всяка информация, която не се отнася до дадено лице и/или не може да се използва за идентифициране на лицето. Когато взаимодействате с Услугите, може да събираме нелични данни.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Тази Политика определя нашата политика по отношение на информацията, която може да бъде свързана с или която се отнася до дадено физическо лице и/или може да се използва за идентифициране на лицето („Лични данни“). и цели да Ви информират за начина, по който ние обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права в тази връзка.

 

Политиката обхваща и личните данни, събрани от клиенти и потенциални клиенти на БИМОР ИВЕНТС, които ние събираме чрез Уебсайта или във връзка с предоставяне на нашите Услуги

Ограниченията и изискванията в тази Политика относно събирането, използването, разкриването, прехвърлянето, съхранението/унищожаването на лични данни не се прилагат за нелични данни.

 

БИМОР ИВЕНТС обработва Вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)  и със Закона за защита на личните данни, както и приложимото европейско и българско законодателство.

 

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас.

Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

 

      Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адресът на дружеството или на нашата електронна поща events@bemore.bg

 

 1. БИМОР ИВЕНТС ЕООД КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ И ОБРАБОТВАЩ ДАННИ

Законодателството в областта на защитата на личните данни прави разграничение между лица, които обработват лични данни за свои собствени цели (известни като „администратори на данни“) и лица, които обработват лични данни от името на други организации (известни като „обработващи данни“).

Във всеки конкретен случай БИМОР ИВЕНТС може да действа или като администратор на данни, или като обработващ, в зависимост от това (i) дали БИМОР ИВЕНТС определя целите и средствата за обработването на лични данни или целите и средствата се определят от трето лице и (ii) дали между страните е сключен договор, който регламентира предмета и срока на действие на обработването, естеството и целта на обработването, вида лични данни и категориите субекти на данни и задълженията и правата на администратора.

Ако имате въпрос или оплакване относно начина, по който се обработват вашите лични данни, те винаги трябва да бъдат насочени към съответния администратор на данни, тъй като той е този, който носи основната отговорност за Вашите лични данни.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Когато проявявате интерес към нашите Услуги, като наш потенциален клиент или ги използвате, като наш клиент, ние можем да събираме лични данни за Вас. Понякога това ще бъде от наше собствено име, а друг път ще бъде от името на трето лице, използващо нашите услуги за провеждане на събитие.

 

Видове лични данни, които ние събираме

 

Ние събираме и обработваме лични данни, които са ни доброволно предоставени от Вас като например данни, които събираме когато Вие използвате Уебсайта, когато се свържете с нас със запитване, или използвате някоя от нашите Услуги.

 

5.1. Данни, които събираме, чрез Уебсайта

 

Когато Потребителите посещават Уебсайта те попълват във формата за контакт в секция „Контакти“ в Уебсайта:

 • Данни за самоличност – собствено име и фамилия.
 • Данни за контакт – имейл адрес.
 • Информация съдържаща лични данни – ако в поле „Съобщение“ посочите информация, която съдържа допълнителни данни за Вас.

Данните, които събираме чрез формата за контакт в Уебсайта служат единствено, за да се свържете с нас и/или ние да се свържем с Вас, за да Ви предоставим информация за услугите, които предлагаме. Информацията, която ни предоставяте чрез формата за контакт е поверителна. Ние не я използваме с други цели и не я споделяме с трети лица.

 

5.2. Данни за изпълнението на нашите Услуги

 

 • лични данни за сключване на договор или издаване на фактура:

При сключване на договор с Вас Вие можете да ни предоставите Вашите три имена, ЕГН, адрес, имейл адрес и всяка друга информация, която изберете да предоставите и/или която позволява да Ви идентифицираме.

 

 • когато организираме събитие, може да Ви помолим да ни предоставите
  • Вашето собствено име, фамилия и телефонен номер, за да се свържем с Вас;
  • данни за трети лица (гости, служители и др.), които ще присъстват на събитието и/или ще участват в неговата реализация – техните имена и всяка друга информация, която е необходима за организацията на събитието и изпълнение на задълженията ни към Вас;

5.3. Данни, събирани от потенциални клиенти.

Ако се свържете с екипа на БИМОР ИВЕНТС ние можем да съберем следните данни: вашето собствено име и фамилия, адрес, имейл адрес, телефонен номер и друга информация за контакт с Вас.

5.4. Данни, които получаваме от други източници

Може да събираме или получаваме лични данни от източници на трети страни, като например Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписвания, информация от други официални регистри, данни предоставени ни от други Потребители, информация в социални медии или други трети страни.

 1. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ АВТОМАТИЧНО

Ние също така автоматично събираме определени технически данни, които ни се изпращат от компютъра, мобилното устройство и/или браузъра, чрез който осъществявате достъп до Услугите („Автоматични данни“).

Автоматичните данни включват без ограничение

 • адрес на интернет протокол (IP), тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона и местоположение, типове и версии на плъгини на браузъра, операционна система и платформа и друга технология на устройствата, които използвате за достъп до нашия уебсайт .
 • информация за това как използвате нашия Уебсайт. За тази цел можем да използваме решения на трети лица за извършване на уеб анализи, като Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализи, предоставена от Google, Inc., която използва „бисквитки“, за да събираме информация в реално време за това как използвате и навигирате в нашия Уебсайт. Това може да включва информация за Вашето поведение при сърфиране, посещения на страници, кликвания и движения на курсора и търсения в нашия Уебсайт.

Можете да намерите повече информация за това как използваме бисквитки и други подобни технологии за проследяване в нашата Политика за бисквитките .

 

 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Ако предоставите лични данни за определена цел, ние може да използваме личните данни във връзка с целта, за която са предоставени.

Например, ако се свържете с нас по имейл, ние ще използваме личните данни, които предоставяте, за да отговорим на въпроса ви или да разрешим проблема Ви и ще отговорим на имейл адреса, от който е дошъл контактът.

 

 1. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО.

 

Ние обработваме лични данни само ако само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия, а именно:

 • съгласие на субекта за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели;
 • когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете;
 • други основания, определени в закон;

 

 1. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от БИМОР ИВЕНТС само и единствено за посочените по-долу цели.

Те включват, по-специално:

 • За сключване, изпълнение, изменение на договори – тук се предоставят данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, както и други изискуеми по закон данни (в зависимост от вида на договора).;
 • За да изпълним нашите Услуги
 • За осъществяване на връзка с Вас –в случай че използвате формата за контакт в Уебсайта или ни изпратите запитване чрез нашата електронна поща, предоставената от Вас информация, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и/или предоставяне на допълнителна информация и се съхраняват от нас за последваща употреба.
 • За вътрешни бизнес цели.

Можем да използваме Вашите Лични данни за вътрешни бизнес цели, включително без ограничение:

 • за обработка на подадени заявки, запитвания, сигнали и оплаквания, рекламации, жалби и искови претенции
 • за да ни помогнете да подобрим съдържанието и функционалността на Уебсайта и да подобрим Услугите си,
 • за да проследяваме предишни запитвания и заявки и техния статус;
 • за защита срещу, идентифициране или справяне с неправомерни действия
 • за спазване на приложими законови изисквания
 • За статистически анализ на общия брой посещения на уебсайта, изпълнени заявки и договори, приети запитвания и оплаквания и др.
 • За предоставяне на информация на трети страни

Възможно е ние да сме задължени да предоставим лични данни на трети страни:

 • за да отговорим на законови изисквания и/или да изпълним законови задължения към държавни органи и комисии, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи и/или
 • за да предоставим информация необходима за защита на правен интерес в административни и съдебни производства

 

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

В определени случаи БИМОР ИВЕНТС може да разкрие определена лична информация на трети страни – наши служители действащи като съвместни администратори или обработващи, наши подизпълнители и/или доставчици, действащи като обработващи или съвместни администратори, включително адвокати, счетоводители, одитори и други, които изискват докладване на дейности по обработване при определени обстоятелства.

 

За случаите, в които ние споделяме информация за Вас на трети страни, ние изискваме от тези трети страни да защитят по подходящ начин неприкосновеността на личния живот и сигурността на личните ви данни, които обработват от наше име в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство и проверяваме, дали тези трети страни предоставят ниво на защита на данните според законовите изисквания за това.

 

Ние не позволяваме на нашите доставчици на услуги и трети страни да използват вашите лични данни за свои собствени цели и им позволяваме да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите инструкции.

 

Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

 

Ако чрез използване на уебсайта  www.bemore.bg  по някакъв начин се свържете с други уебсайтове или социални мрежи като Facebook, Instagram, LinkedIn и други, БИМОР ИВЕНТС не отговаря за защитата на личните Ви данни при използването на тези уебсайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с Политиките за защита на личните данни, публикувани в съответните сайтове и/или социални мрежи.

 

 1. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ.
 • Даване на съгласие.

Ние обработваме Вашите лични данни само ако Вие доброволно сте дали съгласието си да ги обработваме.

Вие давате съгласието си чрез ясно утвърдителен акт, с който се изразява свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие от Ваша страна за обработване на свързани с Вас лични данни.

 • Даване на съгласие при използване на Уебсайта

Когато използвате Уебсайта Вие давате съгласието си ние да обработваме Вашите лични данни, когато изпълните заедно следните стъпки:

 1. попълните данните си във формата за контакт в секция „Контакти“,
 2. маркирате с отметка полето пред текста Съгласявам се данните, който въвеждам да бъдат запазени и обработени съгласно Политиката за поверителност на уебсайта.“ който е видим във формата за контакт в уебсайта (полето е задължително)

и

 1. натиснете бутона Изпрати

Изпълнявайки тези стъпки Вие ще дадете свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласието си да ни предоставите личните си данни, за да ги съхраняваме и обработваме.

 

 • Даване на съгласие за изпълнение на договор/услуга

Вие давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни чрез подписване на договор, който сключваме с Вас и в който договор е инкорпорирано изявление за даване на Вашето съгласие.

 • Оттегляне на съгласието.

Вие имате право да оттеглите съгласието за предоставяне на данни по всяко време, чрез изпращане на писмено искане до нас на посочените в тази Политика и-мейл или адрес за контакт.

След като го получим ние ще преустановим използването и обработката на Вашите лични данни. Ние ще отговорим на Вашето искане в законовия в срок до два месеца от получаването му. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията.

 

 1. СРОК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние съхраняваме лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни в съответствие с принципа въвеждащ „ограничение на съхранението” на данните само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяване на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

При определяне на подходящия срок за съхранение, вземаме под внимание следните критерии: видът на личните данни, целите, поради които ги обработваме и специфичните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си и да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

 

Личните данни се съхраняват както следва:

 1. Данни по сключени договори – Ние съхраняваме личните данни на своите клиенти за срока на сключения договор и 5 /пет/ години след неговото изпълнение/прекратяване или до изтичане на давностните срокове за ангажиране на отговорността или след окончателно уреждане на всички задължения по него и/или след изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, определени от действащото законодателство например :
  • Задължения по закона за счетоводството (10 години, считано от 1 януари на отчетния период следващ отчетния период , за който се отнасят);
  • Изтичане на давностни срокове за предявяване на претенции по Закона за задълженията и договорите (5 години, освен ако законодателството не предвижда по-дълъг срок);
  • Задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни и административни органи (5 години, освен ако законодателството не предвижда по-дълъг срок) и др.

.

 1. Лични данни на потенциални клиенти – данни на лица , които са се свързали с нас във връзка с нашите Услуги, чрез Уебсайта и/или по друг начин, но с които не сме сключили договор, се съхраняват за времето на обработване на запитването и максимален период от 5 /пет/ години след приключване на кореспонденцията с тези лица, освен ако освен ако законодателството не предвижда по-дълъг срок .

При отпадане на необходимостта от съхранението им, Ние ще изтрием или унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

 

 1. ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този раздел цели да Ви запознае с правата, които Вие, в качеството на субект на лични данни, имате относно Вашите лични данни.

 

Вие разполагате със следните права:

 • Право да оттеглите съгласието си–Вие имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните ви данни по всяко време;
 • Правона достъп до личните данни, които се обработват от БИМОР ИВЕНТС, включително правото да поискате копие от личните данни;
 • Право на коригиране или допълване – Вие имате право да поискате администраторът да коригира неточните лични данни, свързани с Вас. Като се има предвид целта на обработването, Вие имате право да поискате непълните лични данни да бъдат допълнени, включително чрез предоставяне на допълнително заявление;
 • Право на изтриване(„право да бъдеш забравен“) – Вие имате правото да поискате от администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние имаме задължението да ги изтрием когато личните данни се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани), личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора и др.);
 • Право на ограничаване на обработването– Имате право да изискате от администратора ограничаване на обработването, когато Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни, когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а искате ограничаване на използването им; когато ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Вие сте е възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси, като субект на данните.
 • Право на преносимост на данните– Вие имате право да получи личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни се обработват (1) на основание съгласие или договор и (2) обработването се извършва по автоматизиран начин. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо..
 • Право на възражение–  Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг. Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

 • Правосубектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, – Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
 • Право на жалба до надзорен орган – Субектите на лични данни имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че той счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на настоящия Общия регламент за защита на личните данни.
  На всички останали права, съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

 

Всяко лице може да осъществи правата си като субект на лични данни като се свърже с нас по някой от посочените в тази Политика начини за контакт.

 

Можете да подадете жалба пред надзорния орган – Комисията за защита на лични данни, ако смятате че правата Ви са нарушени.

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519

Факс: 02/91-53-525

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

 1. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

     БИМОР ИВЕНТС използва голямо разнообразие от мерки (административни, технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Всички служители на БИМОР ИВЕНТС са задължени да опазват поверителността на Вашите лични данни, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата им.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

 

За случаите, в които БИМОР ИВЕНТС споделя информация за Вас с трети лица  – БИМОР ИВЕНТС използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Ние изискваме от тези трети страни да защитят по подходящ начин сигурността на Вашата личната информация, която обработват от наше име в съответствие с изискванията на приложимото европейско и българско законодателство и проверяваме дали тези трети страни предоставят ниво на защита на данните с съответствие със законовите изисквания за това.

 

 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

БИМОР ИВЕНТС си запазва правото да променя или допълва информацията в тази Политика и да публикува всички промени в реално време в нашия Уебсайт. Ние ще посочим в долната част на Политиката, когато тя бъде актуализирана. Уведомяването на лицата за изменения в тази Политика се осъществява с публикуването ѝ в уебсайта www.bemore.bg

 

 

 1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С НАС

За въпроси, свързани с настоящите Политика или практиката ни за защита на личните данни моля да се свържете се с „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД

 • на адрес: гр. София, п.к. 1142, ул.“Граф Игнатиев“ 70, ет. 5, ап. 15.
 • по електронна поща:events@bemore.bg
 • на телефон+ 359 888 360 985

 

Длъжностно лице по защита на данни
Име: Милена Филипова

Настоящият документ е актуализиран на 08.02.2024г.